Πρόσκληση Δ.Σ για τις 30 Αυγούστου 2013

28-08-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

         ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    

                                                    

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι  26- 08- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         Αριθ. Πρωτ.: 31140

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 313/2013).

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

2ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας. (Απόφαση Ο.Ε. 314/2013).

κ. Νίκου Νικόλαος

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ο.Ε.

 

 

 

3ο

Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το διοικητικό συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ»

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

4ο

Επικαιροποίηση της αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

5ο

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

6ο

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Σαρωνικού».

κ. Ζώμπος Κων/νος

Εντεταλμένος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

 

 

7ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων  στο κράσπεδο των πεζοδρομίων επί των οδών Κυθήρων, Σπετσών και Τήνου (Διαβίβαση 52/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πλαστικών κώνων στο ρείθρο επί της οδού Λητούς αρ. 19 (Διαβίβαση 53/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων  στο κράσπεδο του πεζοδρομίου επί της οδού Πηγής αρ. 5 (Διαβίβαση 54/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Κοπή δένδρων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 26 και Φυγαλείας. (Διαβίβαση απόφασης Ε.Π.Ζ).

κ. Δήμος Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2012 (από 1/1/2012 έως 31/12/2012).

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

12ο

Έγκριση απολογισμού του Νομικού Προσώπου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου οικονομικού έτους 2012 (από 1/1/2012 έως 31/12/2012).

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

13ο

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

14ο

Έγκριση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για κάλυψη άμεσων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία

Εντεταλμένη

Δημοτική Σύμβουλος

 

 

 

15ο

Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για το ακίνητο του κ. Μαλλιάκα Παναγιώτη επί της Μ. Μπότσαρη 6.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μαγκανιά Αλεξάνδρας από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Παρθενόπης 2.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. Μαγκανιά Αλεξάνδρας (πληρεξούσια Μπούρμπουλα Βασίλειου) από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Παρθενόπης 2.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παπαλάμπρου Κων/νου από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, για το ακίνητο επί της οδού Τέω 77.

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. Χουσάκου Εμμανουήλ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

κ. Μπουγιούκας Ευάγγελος

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                 

                                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

 

                                                                                              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς :

Τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ :

 

 1. ΔΕΡΕΔΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ                       (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
 2. ΚΑΠΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ                            (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
 3. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ           (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 4. ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 5. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ            (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 6. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                 (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 7. ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ                        (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 8. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 9. ΜΑΝΙΑΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
 10. ΖΩΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 11. ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 12. ΛΕΠΙΔΑ-ΝΤΑΓΛΑ  ΣΟΦΙΑ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 14. ΚΙΤΣΙΝΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ
 15. ΜΠΟΥΡΑ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 16. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 17. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ
 18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
 19. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 20. ΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
 21. ΚΟΜΠΟΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
 22. ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 23. ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 25. ΚΑΖΑΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 26. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
 27. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
 28. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 29. ΖΕΡΒΑ – ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΝ ΕΛΕΝΗ
 30. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
 31. ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
 32. ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                                             

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr