ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

26-08-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Γαλάτσι, 26-08-2016     
Αριθ. Πρωτ.: 25818
             
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Αυγούστου 2016,ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 458/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 397/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτος 2016».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 417/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
4ο
 
Καθορισμός ειδικοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) για το έτος 2016
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 και ΑΠ: 2746/11-07-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας». Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 09 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
6ο
Καθορισμός τελών λαϊκών αγορών έτους 2016.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο 
Έκφραση γνώμης για την έγκριση παράτασης έως 31.10.2016 συνέχισης της χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κοινωνικές δομές στο Δήμο Γαλατσίου για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου’’.
κ. Κων/να
Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη
Πρόεδρος Δ.Σ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
Δήμου Γαλατσίου
 
 
 
8ο 
Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη που θα προκύψει. 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
9ο
 
Έγκριση διενέργειας Φεστιβάλ Πολιτιστικών Συλλόγων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 ευρώ.
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για το Δήμο & τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα για τα έτη 2016 -2017.
 
 
 
 κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων, του εξωτερικού φωτισμού, του οδοφωτισμού και του ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων και του Άλσους Βέϊκου.
 κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας (σχεδίασης & εκτύπωσης) ενημερωτικού φυλλαδίου για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
 κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος 
 
 
 
 
 
13ο 
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
14ο
Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
15ο
Χορήγηση παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
16ο
Λήψη απόφασης για την άρση ή μη από την κυκλοφορία των με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 2694, ΚΗΟ 2836, ΚΗΟ 2837, ΜΕ 81741 οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου
κ. Παναγιώτης Δαβίλλας
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
17ο
Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης με την επωνυμία Ελένη Ίλεμαν και ΣΙΑ Ο.Ε. επί της οδού Κυπαρισσίας αρ. 2 και Πρωτοπαπαδάκη για λειτουργικούς λόγους και για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 72/2016 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
18ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυβέλης αρ. 47 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 73/2016
απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
19ο
Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φιγαλείας αρ. 19 (Διαβίβαση της υπ’ αρ. 74/2016 απόφαση Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
20ο
Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 33 (Διαβίβαση της υπ. αρ. 75/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
21ο
Ανάκληση της με αρ. 116/2002 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ατόμου με αναπηρία επί της οδού Ξάνθου αρ. 34 (Διαβίβαση της υπ. αρ. 76/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
22ο
Εισήγηση κοπής δένδρων επί της οδού Πρωτοπαπαδάκη 22 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 69/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
23ο
Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου & Μεσσηνίας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 77/2016 απόφασης Ε.Ποι.Ζω.).
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
24ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Μιχελή Ανδριανής, επί της οδού Καββαδία 8.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
25ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου, της κ. Σταμούλη Χριστίνας, επί της οδού Κορίνης 4.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
26ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, του κ. Γεωργούλια Παναγιώτη, επί των οδών Λ. Βεϊκου 127-129 & Αιγοσθένων 1.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
27ο
Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. Γεωργούλια Χρυσάνθης, επί των οδών Λ. Βεϊκου 127-129 & Αιγοσθένων 1.
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
28ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
29ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από Δημοτικό Τέλος 0,5% για το έτος 2010 βάσει του Ν. 4321/2015 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22298/13-07-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
30ο
Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από κλήση έτους 2012 βάσει του Ν. 4321/2015 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23726/26-07-2016 αίτηση.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
31ο
 
Διαγραφή προστίμου δόσεων & εκ νέου διακανονισμός, βάσει του Ν. 4321/2015 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25191/16-08-2016 αίτηση
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
32ο
Διαγραφή κλήσης του κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΚΛΕΩΝΑ.
κ. Βασίλειος Δερεδίνης
Αντιδήμαρχος
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                      
                                                                                              Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                             ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr