ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

27-01-2012 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

      
                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            

Δ/ΝΣΗ: 

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ              Αριθ. Πρωτ.: 3041
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 21021433417
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα τη 31η Ιανουαρίου 2012,ημέραΤρίτηκαι ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 

 
Θεματα της Ημερησιας Διαταξης

 

 

 

 
 
 
 

 

1ο

 

Έκθεση Δημάρχου με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Γαλατσίου 2012-2014.

 

 

 

 

 

2ο

 

Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2011 – Διαβίβαση της υπ΄αριθ. 16/2012 απόφασης της Ο.Ε.

 

 

 

 

 

3ο

 

Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2011.

 

 

 

 

 

4ο

 

Υποβολή πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

5ο

 

Έγκριση ποσού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Ενεργειακή αποδοτικότητα στο Δήμο Γαλατσίου (Πρόγραμμα Εξοικονομώ)», αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τεχνικού προγράμματος – Ετησίου Προγράμματος Δράσης, για τη δέσμευση και εγγραφή ποσού, για το έτος 2012, δέσμευση υπολοίπου ποσού, έως το έτος 2015.

 

 

 

 

 

6ο

 

Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

7ο

 

Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

 

 

 

 

 

8ο

 

Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Θ.Π. Κοτσαμπάσογλου Ευγενίας σε νέα θέση.

 

 

 

 

 

9ο

 

Χορήγηση ή μη άδειας τεχνικών παιγνίων – παιγνιόχαρτα του κ. Γεωργιάδη επί της οδού Χρ. Λαδά 24.

 

 

 

 

 

10ο

 

Διοικητική αποβολή μισθωτή από αναπηρικό περίπτερο.

 

 

 

 

 

11ο

 

Χορήγηση αδειών για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριας (στάσιμης ή πλανόδιας) εμπορικής δραστηριότητας εντός των ορίων του Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

12ο

 

Επιστροφή αδιάθετου ποσού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από γενόμενη παρακατάθεση του Δήμου Γαλατσίου λόγω αποζημίωσης ρυμοτομούμενης οικοπεδικής έκτασης μετά κτίσματος επί της οδού Κρήτης 15-17.

 

 

 

 

 

13ο

 

Παράταση 15 ημερών του χρόνου ολοκλήρωσης Σύμβασης παράδοσης κάδων απορ/των.

 

 

 

 

 

14ο

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων ή πλαστικών κώνων στο κράσπεδο των πεζοδρομίων ή στο ρείθρο αντίστοιχα δημοτικών οδών.

 

 

 

 

 

15ο

 

Παραχώρηση αναπηρικού χώρου στάθμευσης.

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση υπεργολαβικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση – Κατασκευή δικτύου πλατειών, οδών ήπιας κυκλοφορίας & ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου».

 

 

 

 

 

17ο

 

Αποδοχή της με αριθμό GRHO92440 εγγυητικής επιστολής της Διάτμησης Α.Τ.Ε.

 

 

 

 

 

18ο

 

Εισήγηση κοπής δένδρων

 

 

 

 

 

19ο

 

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και Έγκριση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα: Αττική 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας: Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής – Κωδικός θεματικής Προτεραιότητας – (77) Υποδομές φροντίδας παιδιών και έγκριση της Αρχιτεκτονικής Οριστικής μελέτης του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός στο Ο.Τ. 13/Τ.97 Δήμου Γαλατσίου (Φροντίδας παιδιών και φροντίδας παιδιών με αναπηρία) – ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

 

 

 

 

 

20ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 άρθρου 1 παρ. 3 και 46 του Νέου Κανονισμού των Ο.Τ.Α.

 

 

 

 

 

21ο

 

Ορισμός Επιτροπής Προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

22ο

 

Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

 

 

 

 

 

23ο

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής – συντήρησης για τα πάσης φύσεως οχήματα – μηχανήματα του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ/τος 28/80

 

 

 

 

 

24ο

 

Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του για την επιτροπή παραλαβής εργασιών και μεταφορών σύμφωνα με τα άρθρα 63,64 & 70 Π.Δ. 28/80.

 

 

 

 

 

25ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή πεπαλαιωμένου υλικού του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

26ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,41 € για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

27ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μέλη της επιτροπής παραλαβής έργων έως του ποσού των 5.869,41 €.

 

 

 

 

 

28ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση Επιτροπής των άρθρων 186, 191 και 201 του Ν. 3463/06, για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης και αγοράς ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

29ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής των άρθρων 192, 194 & 201 του Ν. 3463/06 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

30ο

 

Υπόδειξη δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ.

 

 

 

 

 

31ο

 

Υπόδειξη δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρ. 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρ. 186 του 3463/06 (Δ.Κ.Κ.). 

 

 

 

 

 

32ο

 

Ορισμός Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπής των άρθρων 199, 186 & 201 του Ν. 3463/06 για τη διενέργεια δημοπρασιών εκποίησης – εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

33ο

 

Ορισμός ενός (1) Δ.Σ. και του αναπληρωτή του ως μέλους επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

34ο

 

Συγκρότηση επιτροπής ανάθεσης συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου μας αποτελούμενη από τρία (3) μέλη (Δημοτικοί Υπάλληλοι) με τους αναπληρωτές τους,

 

 

 

 

 

35ο

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 της Υπ. Απόφ. 11389/93 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών): «Προμήθειες κάθε είδους ανταλλακτικών-αναλωσίμων-μικροϋλικών-εργαλείων-ελαιολιπαντικών-καυσίμων κ.λ.π. μετά των παράλληλα τυχόν αναγκαίων επισκευαστικών εργασιών-συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου για το συνεργείο των οχημάτων μας».

 

 

 

 

 

36ο

 

Ορισμός δύο (2) Δ.Σ. μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών έως του ποσού των 2.934,70 € του Π.Δ/τος 28/80.

 

 

 

 

 

37ο

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρ. 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (νέος κανονισμός προμηθειών) για τον ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό, μηχανολογικό εξοπλισμό και συναφείς προμήθειες.

 

 

 

 

 

38ο

 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών του άρ. 28 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (νέος κανονισμός προμηθειών) για πάσης φύσεως προμήθειες (πλην του ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και συναφών αυτών προμηθειών),

 

 

 

 

 

39ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βακάλη Γεωργίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

40ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μπαρτσώκα Δημητρίου, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

41ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Κοτρίδου Χρύσας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

42ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Δασκάλου Θεοδώρας, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 
 

 Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη      προθεσμία.

                                                                      H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΑ  ΚΙΤΣΙΝΗ

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr