Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 6 Μαρτίου 2013

01-03-2013 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                          

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                        Γαλάτσι,  01 – 03- 2013

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                               Αριθ. Πρωτ.: 7065

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΜΑΤΟΣ

 
 
Θεματα της Ημερησιας ΔιαταξηΣ

 

 

 

 

 

1ο

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013.

 

 

 

 

 

2ο

 

Έγκριση προϋπολογισμού της ΔΑΓ Α.Μ.Ε του Δήμου Γαλατσίου 2013.

 

 

 

 

 

3ο

 

Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2012.

 

 

 

 

 

4ο

 

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων (Επιτροπές παραλαβής προμηθειών & εργασιών).

 

 

 

 

 

5ο

 

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθαρισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ.5, 191 παρ.1 και 192 παρ. 5, του ΔΚΚ, για το έτος 2013.

 

 

 

 

 

6ο

 

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθαρισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα.

 

 

 

 

 

7ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 

 

 

 

 

8ο

 

Ορισμός επιτροπής προστίμων κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας.

 

 

 

 

 

9ο

 

Καταβολή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης στο Δήμο Γαλατσίου (Διαβίβαση αποφ: 26/2013 Ο.Ε.)

 

 

 

 

 

10ο

 

Κατανομή συνολικού ποσού ύψους 88.389,15 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας προμηθειών και εργασιών καθώς και του τρόπου εκτέλεσης των διαγωνισμών βάσει των ποσών που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

 

 

 

 

 

12ο

 

Αλλαγή λογοτύπου Δήμου Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

13ο

 

Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ. 128/2003 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατασκευή θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, πεζοδρομίων και κεκλιμένων επιπέδων (ράμπες) στο Δήμο Γαλατσίου.

 

 

 

 

 

14ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας: «Απομάκρυνση προϊόντων κλαδέματος» βάση του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

 

 

 

 

 

15ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας: «Δαπάνη για την περισυλλογή αδέσποτων σκύλων» βάση του ποσού που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2013.

 

 

 

 

 

16ο

 

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της εργασίας: «Έλεγχος – καταπολέμηση κουνουπιών».

 

 

 

 

 

17ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων – πλατειών, νησίδων κ.λ.π. »

Μελέτη με αρ. 8/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

18ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών»

Μελέτη με αρ. 10/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

19ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών»

Μελέτη με αρ. 12/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20ο

 

Τρόπος εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και έγκριση διενέργειας του έργου: «Επισκευή φθορών οδοστρώματος (ασφαλτικό – μπετόν) διαφόρων οδών».

Μελέτη με αρ. 15/13 της Τ.Υ.Δ.Γ

 

 

 

 

 

21ο

 

Τρόπος εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και έγκριση διενέργειας για το έργο: «Συντήρηση εγκαταστάσεων χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων».

Μελέτη με αρ. 16/13 της Τ.Υ.Δ.Γ

 

 

 

 

 

22ο

 

Τρόπος εκτέλεσης και έγκριση μελέτης και έγκριση διενέργειας για την εργασία: «Καθαρισμός οικοπέδων, οδών, κοινόχρηστων χώρων».

Μελέτη με αρ. 17/13 της Τ.Υ.Δ.Γ

 

 

 

 

 

23ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων»

Μελέτη με αρ. 23/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

24ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχιακού Καταστήματος»

Μελέτη με αρ. 18/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

25ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση κτιρίων Κοινωνικής Υπηρεσίας και ΚΕΠ»

Μελέτη με αρ. 19/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

26ο

 

Έγκριση της μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδού Ναρκίσσου»

Μελέτη με αρ. 53/13 της Τ.Υ.Δ.Γ.

 

 

 

 

 

27ο

 

Εξαίρεση από κατεδάφιση κλίμακας επί του πεζοδρομίου της οδού Πρεμετής», αρ. μελ.4

 

 

 

 

 

28ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2009» αρ. μελ. 26/2009.

 

 

 

 

 

29ο

 

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης φορτοεκφόρτωσης.

 

 

 

 

 

30ο

 

Παραχώρηση αναπηρικής θέσης στάθμευσης.

 

31ο

 

Ανάκληση της απόφασης 418/2012 Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300,00€ ήτοι: 210,00 € παράβολο ΔΟΥ Γαλατσίου και 90,00 € παράβολο του Δήμου Γαλατσίου, (BEJKO NAILE ΤΟΥ YLLSON)

 

 

 

 

 

32ο

 

Περί επιστροφής καταβληθέντων παραβόλων συνολικού ποσού 300,00€ ήτοι: 210,00 € παράβολο ΔΟΥ Γαλατσίου και 90,00 € παράβολο του Δήμου Γαλατσίου, (BEJKO NAILE ΤΟΥ YLLSON).

 

 

 

 

 

33ο

 

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Νομικού Κων/νας από κατασκευή και σύνδεση αποχετευτικού αγωγού για το ακίνητο επί της οδού Καλογήρου Σαμουήλ & Σκουφά 2.

 

 

 

 

 

34ο

 

Διαγραφή χρέωσης της εταιρείας Mercedes Benz Financial από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

35ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Χουντουλέση Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

36ο

 

Διαγραφή χρέωσης της κ. Ανδρουλιδάκη Μαριάννας από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

37ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Τσάμου Γεώργιου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

38ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Βακάλη Φρίξου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

39ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Καλούση Παναγιώτη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

40ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Παναγιωτόπουλου Ιωάννη από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

41ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Μυσιρλάκη Γεώργιου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

42ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Φλίγκου Δημητρίου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

43ο

 

Διαγραφή χρέωσης του κ. Σπαλιώρα Νικόλαου από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

 

 

 

 

 
 

     Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                  

                                                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

                                                                        ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr