Πρόσκληση Δ.Σ. για τις 8 Οκτωβρίου 2014

03-10-2014 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ    
                                               
 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            Γαλάτσι 03-10-2014
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                   Αριθ. Πρωτ.: 40673
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 430383
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 8η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα18:30,για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου,  ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας, καθορισμός αμοιβής προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου, κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορι-σμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
                 Δήμαρχος
 
 
 
2ο
Διαβίβαση της υπ΄ αρ. 447/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμούς έτους 2014».
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
Δήμαρχος
 
 
 
3ο
Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανανέωσης / προμήθειας λογισμικού προστασίας κατά των ιών Η/Υ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
4ο
Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες του Δήμου (Υπηρεσίες Δήμου & Δημοτικού Ια-τρείου) και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλα-τσίου – Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
5ο
Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης της μελέτης: «Διαχείριση Άλσους Βεΐκου».
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
6ο
Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
7ο
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου.
κ. Μελισσουργός Γερμάνος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
8ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της «εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940», ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για τον τρόπο εκτέλεσης των προμηθειών και την κάλυψη των δαπανών της.
κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος
 Δήμαρχος
 
 
 
9ο
Συμμετοχή στο πρόγραμμα πρόληψης παιδικής παχυσαρκίας – παιδειατροφή για την περίοδο 2014 – 2017.
κ. Ελευθερίου Εμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
 
 
 
10ο
Αφαίρεση μεταλλικών κολωνακίων επί της Λεωφόρου Γαλατσίου αρ. 93 – 95 (διαβίβαση της υπ΄ αρ. 44/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ.).
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
 
 
 
11ο
Επιστροφή παραβόλου συνολικού ποσού 600 € στον Αλλοδαπό SALKINIMAYHAM του MUSTAFABASSEM υπηκόου Συρίας.
κ. Λεπίδα – Ντάγλα Σοφία
Αντιδήμαρχος
 
 
 
12ο
Διαγραφή χρεώσεων του κ. Πλαφουτζή Γεώργιου από καταλόγους ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων, επί της οδού Ξάνθου αρ. 19.
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
13ο
Διαγραφή χρέωσης της κ. ΚΑΝΤΕΡΕ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
14ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
15ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
16ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΔΕΣΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
17ο
Διαγραφή χρέωσης του κ. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βε-βαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).
 
κ. Δερεδίνης Βασίλειος
Αντιδήμαρχος
 
 
 
Αρμόδιος επιμελητής να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                                                      Η Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
 
                            ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr