Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και χαρτιού Α4

18-06-2018 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)                                                                  Προς
Ταχ. Κώδικας: 11146                                                                                                                          Οικονομικούς Φορείς
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ. dimouleas@galatsi.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προμηθευτεί, με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γραφική ύλη και χαρτί Α4 (εκτυπώσεων και φωτοτυπιών).

Η ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την από 01.06.2018, συνημμένη στην παρούσα, Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης) διακρίνεται σε δύο (2) ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α:  Γραφική Ύλη &

ΟΜΑΔΑ Β:  Φωτοτυπικό Χαρτί Α4.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για όλες τις ομάδες ή για μία ή περισσότερες από αυτές, αλλά, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Για την υποβολή των προσφορών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει εξωτερικά τα στοιχεία της επιχείρησής τους και τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. «ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

Προσφορά του …………[1]

για συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης για την προμήθεια

«ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4»

με ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Τετάρτη 27.06.2018 και ώρα 15:00

και θα περιέχει δύο (2) σφραγισμένους υποφακέλους: α) Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & β) Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά», με τα παρακάτω περιεχόμενα:

Α.   Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μέσα σε ξεχω­ριστό σφραγισμένο υποφάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», και θα είναι τα ακόλουθα:

1.      Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.      Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).

3.      Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016).

4.      Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνούν με την από 01.09.2017 Μελέτη.

5.      Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναφέρεται η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό.

6.      Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Β.   Οικονομική Προσφορά. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα υποβληθεί μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα συνταχθεί με βάση το έντυπο προσφοράς που διατίθεται στο τέλος της από 01.06.2018 Μελέτης. Επί ποινή απαραδέκτου, η οικονομική προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα αφορά στο σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας ειδών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 


[1]     Στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα (ιδίως επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) και, σε περί­πτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα στοιχεία όλων των μελών αυτής.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr