Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

03-09-2018 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο: 213 2055315
Fax: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr

Γαλάτσι, 31.08.2018
Αριθ. Πρωτ.: 19922
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του να αναθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και την υπ’αριθ.πρωτ.14225/12.06.2018 εγκριτική απόφαση Δημάρχου, την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (20.669,41 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Η ανωτέρω προμήθεια διακρίνεται σε ομάδες ειδών, ως εξής:

  1. ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ
  3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
  4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
  5. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
  6. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία, περισσότερες ή όλες τις παραπάνω ομάδες, αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές, ανάλογα με την/τις ομάδα/ες στην/στις οποία/ες θα συμμετάσχουν, υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, να αποστείλουν σε σφραγισμένη συσκευασία (η οποία εξωτερικά θα αναφέρει τον Τίτλο «Προς Δήμο Γαλατσίου – Δείγματα για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας») αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των ειδών της/των ομάδας/ων αυτής/ών. Τα δείγματα αυτά θα επιστραφούν σε κάθε υποψήφιο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε φάκελο προσφοράς με τα παρακάτω:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα μας αποστείλετε, πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016)
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου

Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

2. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2018 Μελέτη)

3. Οικονομική προσφορά (συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου της κάθε ομάδας ειδών)

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Προς τον Δήμο Γαλατσίου – Προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (Α/Α Πρωτ. Πρόσκλησης: ……………/  .09.2018)» και θα περιέχει τρεις (3) υποφακέλους: έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και έναν (1) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 (17.09.2018) στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Ισόγειο) και ώρα 15.00.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε ομάδα από τις ανωτέρω περιγραφόμενες, αλλά για το σύνολο των ειδών της ομάδας αυτής.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 1/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr