Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης του Ν.Π.

12-04-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 1004 Ημ/νία Πρωτ.: 11/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Ν.Π.»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ.

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

 To Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ.:  Α/ 81/2019 με αριθμό πρωτ.: 985-11/04/2019 (ΑΔΑΜ:19REQ004777414 & ΑΔΑ: ΨΞΩ0ΟΛΙ5-Β6Ω) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου  θα αναγράφεται:  α) την επωνυμία επιχείρησης και  β) η ένδειξη:  «Προσφορά για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Ν.Π.», η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 1όροφος, ΤΚ 11146, Γαλάτσι) μέχρι την Τρίτη 16 Απριλίου 2019, και ώρα 13:00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Σύνολο: 4.081,48 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Συνημμένα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr