Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή για την Διοικούσα Επιτροπή Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ) της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας

12-06-2018 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η 1η Υγειονομική Περιφέρειας Αττικής δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό προέδρου και αναπληρωτή της Διοικούσας επιτροπής των ΤοΠΦΥ. Για το Γαλάτσι αντιστοιχεί ο 17ος Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με κεντρικό Φορέα το Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην ΙΚΑ – Πρωτοπαπαδάκη).

 

Ο τρόπος συγκρότησης και οι αρμοδιότητές της Διοικούσας Επιτροπής περιγράφονται στο άρθρο 16 του Ν.4486/2017.

 

Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά για την κατάθεση αίτησης βρίσκονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ 7ΣΝ8469Η26-ΠΓ9) http://www.1dype.gov.gr/wp-content/uploads/2018/06/Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος.pdf 

 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, Ζαχάρωφ 3, 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα. Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων ορίζεται η 2η Ιουλίου 2018, ώρα 15:00.

 

 

Περισσότερα στοιχεία για τους ΤοΠΦΥ και την Διοικούσα Επιτροπή αυτών:

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προάγεται και ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Υγειονομικών Περιφερειών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συγκρότηση, μεταξύ άλλων, των Διοικουσών Επιτροπών των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΤοΠΦΥ), ο Δήμος Γαλατσίου ανήκει στον 17ο ΤοΠΦΥ Αττικής. Κεντρική Δομή παροχής Υπηρεσιών στο Δήμο μας είναι το Κέντρο Υγείας Γαλατσίου (πρώην πολυϊατρεία ΙΚΑ, Πρωτοπαπαδάκη).

 

Με το άρθρο 16 του Ν.4486/2017 ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης των Διοικουσών Επιτροπών ΤοΠΦΥ:

«Σε κάθε ΤΟΠΦΥ συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας, και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε, ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.»

 

Η Επιτροπή, που συνέρχεται σε μηνιαία βάση έχω ως αντικείμενο την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραμμάτων υγείας, τον έλεγχο θεμάτων διαχείρισης και λειτουργίας των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που βρίσκονται εντός του ΤοΠΦΥ και την εισήγηση προς τη Διοίκηση της 1ης Υ.Πε. μέτρων βελτίωσης. Στο άρθρο 16 του Ν. 4486 αναφέρονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr