Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. «δια περιφοράς» την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου

12-02-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 4156 Ημ/νία Πρωτ.: 12/2/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 18.30 και ώρα λήξης 19:00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης σχετικής απόφασης που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, διότι κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η κάλυψη των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της ύπαρξης του κορονοϊού COVID 19 και της επερχόμενης κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία «ΜΗΔΕΙΑ». Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Διαβίβαση του από 12.02.2021 Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης – Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω απολυμάνσεων για τον COVID 19 και λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία «ΜΗΔΕΙΑ», με την «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΥΡ. ΧΑΤΖΑΚΗ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ».
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

  

     Μαρκοπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr