Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. «δια περιφοράς» την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

17-03-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 6700 Ημ/νία Πρωτ.: 17/3/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 17η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11.00 και ώρα λήξης 12:00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης σχετικής απόφασης, που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφορά την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2021 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την 19.03.2021. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2021.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

            (Δήμαρχος)

προσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr