Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. «δια περιφοράς» την Τρίτη 13 Απριλίου 2021

13-04-2021 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 8745 Ημ/νία Πρωτ.: 13/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ               

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 13:00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης σχετικής απόφασης που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και των στενών χρονικών περιθωρίων μέχρι τις 20.04.2021, ότε εκπνέει η προθεσμία συμμόρφωσης του Δήμου με τις ανωτέρω αποφάσεις της ΑΕΠΠ. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Αίτημα σύνταξης γνωμοδότησης για τη συμμόρφωση του Δήμου με την υπ’ αριθ. 507/2021 απόφαση της ΑΕΠΠ.

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

Μαρκόπουλος Γεώργιος

(Δήμαρχος)

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr