Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. για τη Δευτέρα 15 Απριλίου

15-04-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 11917 Ημ/νία Πρωτ.: 15/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης δικαστικής υπόθεσης του Δήμου που αναφέρεται στο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 16.04.2019, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) (ΓΑΚ 34447/2019, Eιδ. Αρ. Κατ.: 4333/2019) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος  κ.τ.λ. (συν. 43) υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr