Πρόσκληση Έκτακτης Ο.Ε. για την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2018

20-12-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 30622 Ημ/νία Πρωτ.: 20/12/2018 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων (απόδοση επιπλέον ποσού κατανομής στις σχολικές επιτροπές και επιπλέον ποσού κράτησης εισφοράς του Δήμου υπέρ του Τ.Π.Δ.Κ.Υ.),  στο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο 9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr