Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. για την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019

28-03-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 9273 Ημ/νία Πρωτ.: 28/3/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης εκδίκασης ένστασης πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της 29ης  Μαρτίου 2019 του διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

   
ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Διαβίβαση Πρακτικού Επιτροπής εκδίκασης ένστασης κατά των όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Γαλατσίου (ΣΒΑΚ).
   

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

προσκληση οικονομικης επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr