Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. για τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

09-10-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  09-10-2017
Αριθ. Πρωτ.:34593
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 09 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης δικαστικής υπόθεσης του Δήμου, ανατροπής και διάθεσης ποσών σε κωδικούς εξόδου του προϋπολογισμού ενόψει της ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο και καταληκτικής ημερομηνίας σεμιναρίου επιμόρφωσης προσωπικού και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
 
 
2ο
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.10.2017, ενώπιον του 22ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Κατάθεσης 51407/2009, Αριθμός Κλήσης 3876/2016/2015 και Αριθμός Πινακίου 37/10-12-2015) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Περιστέρη Ελένη κ.τ.λ. συν. 3 υπάλληλοι κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 523/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ανατροπή της πίστωσης ποσού τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (349.990€) στον Κ.Α. 30.7135.0025.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370€) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού, σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr