ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

15-03-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  1503-2017
Αριθ. Πρωτ.:9151
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης συγκρότησης αρμόδιας επιτροπής εκδίκασης προδικαστικής προσφυγής και ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο των δράσεων του Δήμου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
 
 
 
 
2ο
 
 
 
Συγκρότηση Επιτροπής Εκδίκασης Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 103/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών του προσώπων έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων ευρώ (1.000 ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001, για τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο σχετικά με την ανακοίνωση για το αγώνα ΑΤΤΙΚΑ RUN & FUN στο Γαλάτσι στις 26 Μαρτίου, οικονομικού έτους 2017.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr