Πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε. για την Τρίτη 19 Απριλίου

19-04-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  19.04.2016
Αριθ. Πρωτ. 12595
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση την 19 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα άμεσα και κατεπείγοντα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, α) ως προς τα καύσιμα λόγω της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των διαδικασιών διενέργειας του διαγωνισμού προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες για την προμήθεια από τον Δήμο καυσίμων για την κίνηση όλων των οχημάτων (ιδιαιτέρως των απορριμματοφόρων) και μηχανημάτων του Δήμου και β) ως προς την ανάγκη δημοσίευσης ανακοίνωσης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων γονέων για την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου λόγω της μηνιαίας έκδοσης των 2 εκ των 3 εφημερίδων στις οποίες θα γίνει η δημοσίευση.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1o
Λήψη απόφασης έγκρισης των Πρακτικών 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών / Τεχνικών Προσφορών) & 2 (Αξιολόγησης Δικαιολογητικών / Τεχνικών Προσφορών) του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2016 και συνέχισης του Διαγωνισμού (άνοιγμα οικονομικών προσφορών).
 
 
 
 
 
 
2ο
Α. Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από 20-5 έως 15-6-2016» στo περιοδικό GMagazine, τεύχος Απριλίου 2016. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 
3ο
Α. Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από 20-5 έως 15-6-2016» στη μηνιαία εφημερίδα «ΓΡΑΜΜΗ» Γαλατσίου, τεύχος Απριλίου 2016. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 
4ο
Α. Έγκριση ολοσέλιδης καταχώρησης με θέμα «Δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από 20-5 έως 15-6-2016» στην εβδομαδιαία εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» Γαλατσίου, τεύχος Παρασκευής 22ας Απριλίου 2016. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για δαπάνη της ως άνω δημοσίευσης
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr