ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

09-04-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Γαλάτσι, 09 – 04– 2013
Αριθ. Πρωτ.:11961
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417-430
 
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
            ΠΡΟΣ
 Τους Δημοτικούς Συμβούλους:


κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
Παπαδιονυσίου Χριστίνα

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
Κομπότη Ιωάννη
Δήμο Κωνσταντίνο
Δερεδίνη Βασίλειο
 Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω καταληκτικής ημερομηνίας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
 
 

Έγκριση συμμετοχής τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Δήμου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.» και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € .

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.

 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Κούλη Κανέλλο,

Βιντζηλαίο Γεώργιο,

Μπουγιούκα Ευάγγελο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.      Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),

2.      Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),

3.      Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr