Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. «δια περιφοράς» την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021

16-04-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 9038 Ημ/νία Πρωτ.: 16/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 13:30 και ώρα λήξης 14:30, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω μείζονος σημασίας των θέματων που αφορούν την άμεση αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου.

 

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 
1ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 207/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους οριζόμενους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι έχουν πρόσβαση στους τηρούμενους λογαριασμούς του Δήμου σε πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 
2ο Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 245/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό υπαλλήλου ως υπευθύνου λογαριασμού για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Γαλατσίου για την επικαιροποίηση του τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5053892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020». κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΩΜΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr