Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. “δια περιφοράς” του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

16-05-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αρ. Πρωτ.: 1339 Ημ/νία Πρωτ.: 16/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έκτακτης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «Δια Περιφοράς» (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), όπως ορίζεται  με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) – σχετικές : η με αριθμ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), η με αριθμ. 40 εγκύκλιος Α.Π.: 20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η με αρ.163/33282/ 29.05.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), η με αρ. 60249/22.09.2020 (Α.Δ.Α.: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), η με αριθμ. 426 εγκύκλιος Α.Π. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4)  και η με αριθμ. 643 εγκύκλιος Α.Π.69472/24.09.2021 (ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)- του ΥΠ.ΕΣ., την  16η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:30 έως 14:30, για την άμεση λήψη απόφασης λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων κατόπιν αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών από εργαζόμενη κατά του Ν.Π. από 11/05/2022 και παραδόθηκε στις 16/05/2022 στην Υπηρεσία μας (Αρ. Πρωτ. 1324/16.05.2022). Χρόνος συζήτησης της Προσωρινής Διαταγής ορίστηκε η 18η Μαΐου 2022.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. «Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Ν.Π. την 18/05/2022 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), σε αίτηση με προσωρινή διαταγή (ΓΑΚ : 43943/2022, ΕΑΚ: 4732/2022), που άσκησε μία  (1) εργαζόμενη κατά του Ν.Π.»

 

                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.

                                                                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr