Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

04-08-2020 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 16359 Ημ/νία Πρωτ.: 4/8/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 04η Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 16:30 και ώρα λήξης 17:30, λόγω του κατεπείγοντος και της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης στα κατωτέρω θέματα.

λόγω μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης.

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1ο Μερική ανάκληση της υπ΄ αριθ. 475/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο Παραχώρηση του ισογείου του κτιρίου στο Ο.Τ. 22/τ.97, στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου». κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr