Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. του Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου, για σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2023

22-02-2023 Προσκλήσεις Αρ. Πρωτ.: 285 Ημ/νία Πρωτ.: 22/2/2023 Εποπ. Φορέας: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε στο Δημαρχιακό κατάστημα για έκτακτη συνεδρίαση την 22α Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης  12:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ. λόγω των περιορισμένων χρονικών περιθωρίων, για την λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της 231/2023 απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς»,  (e–mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν θα μπορέσετε να πάρετε μέρος στην συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους και την υπηρεσία του Ν.Π.

Αριθμός

θέματος

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ΝΠΔΔ ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών – Διαδικασία Μικροδιαφορών, για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας κατά της 231/2023 απόφασής του.

Η παρούσα να επιδοθεί εντός της νομίμου προθεσμίας.

 

Ο   Π ρ ό ε δ ρ ο ς
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr