Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου “δια περιφοράς”, την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου

21-09-2021 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 24765 Ημ/νία Πρωτ.: 21/9/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σας καλούμε για έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (email, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020), την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 11:30 και ώρα λήξης 13:30, για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας διενέργειας της Δημόσιας Δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 (22.09.2021) και ώρα 12.00 βάσει της κείμενης νομοθεσίας (υπ’ αριθ. 23410/06.09.2021 διακήρυξη).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
1ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr