Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. «δια περιφοράς» για την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

18-11-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 30543 Ημ/νία Πρωτ.: 18/11/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 18η  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 15:30 έως 16:00, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω καταληκτικών ημερομηνιών συμμετοχής που αναφέρονται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση μετακίνησης στο Βόλο για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και καταβολή εξόδων (μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης).
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                  Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

        Μαρκόπουλος Γεώργιος

                 (Δήμαρχος)

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

προσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr