Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε., «δια περιφοράς», για την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023

10-01-2023 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 922 Ημ/νία Πρωτ.: 10/1/2023 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 10η  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 12:00 έως 14:00, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω της αποκλειστικής προθεσμίας υλοποίησης της Πράξης Ένταξης του έργου που αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση ή μη 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Γαλατσίου.
   
2ο Λήψη απόφασης α) Περί αποδοχής της κάλυψης του επιλέξιμου ποσού χρηματοδότησης ύψους 2.800.000,00 και β) έγκριση της μελέτης και των  τευχών δημοπράτησης, για την διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου :  «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Γαλατσίου (ΑΔΑ : 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ).
   
3ο Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.800.000,00 €.
   
4ο Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης και β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου, προϋπολογισμού 2.800.000,00 €.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

                       Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

              Μαρκόπουλος Γεώργιος  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (Δήμαρχος)

πρόσκληση έκτακτης Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr