Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

22-07-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19829 Ημ/νία Πρωτ.: 22/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη συντήρηση πρασίνου και τη συντήρηση του αυτόματου ποτίσματος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης χώρων πρασίνου και συντήρησης αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου – Κατακύρωση Διαγωνισμού.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

 

         Μαρκόπουλος Γεώργιος

                   (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr