Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. για την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

24-06-2022 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 17130 Ημ/νία Πρωτ.: 24/6/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 375, την 24η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω καταληκτικής ημερομηνίας που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

                       Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

              Μαρκόπουλος Γεώργιος

                      (Δήμαρχος)

 

                                                                                                                                                                 

 

προσκληση έκτακτης οικονομικής επιτροπής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr