Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε για την Τρίτη 10 Αυγούστου

10-08-2021 Προσκλήσεις, Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 21542 Ημ/νία Πρωτ.: 10/8/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), την 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12.30 και ώρα λήξης 13:30, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών για την υλοποίηση πρόσληψης του προσωπικού ώστε να είναι διαθέσιμο με την έναρξη του διδακτικού έτους και την άμεση ανάγκη λήψης Νομικής απόφασης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   
1ο Έγκριση πρόσληψης σχολικών καθαριστών/στριών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ – κατανομή εγερθεισών ανθρωποωρών, σε θέσεις μερικής ή πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Γαλατσίου, κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022.
   
2ο Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο σύνταξης εξώδικης απάντησης δήλωσης
   

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

   Μαρκόπουλος Γεώργιος

             (Δήμαρχος)

 

Πρόσκληση Ο.Ε.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr