Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης O.E. την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

11-09-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 19140 Ημ/νία Πρωτ.: 11/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης (και κατ’ επέκταση τροποποίηση της Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού) καθότι αφορά έργα σε σχολικές εγκαταστάσεις και το άνοιγμα των σχολείων θα πραγματοποιηθεί στις 14/09/2020, που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης 80.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 047) για προμήθειες και εργασίες για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου και τροποποίηση της 6ης Αναμόρφωσης 2020.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr