Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019

05-12-2019 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 33902 Ημ/νία Πρωτ.: 5/12/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 05η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης απόφασης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 καθώς είναι η τελευταία του οικονομικού έτους και συμπεριλαμβάνει κωδικούς αριθμούς μισθοδοσίας καθώς και την γνωστοποίηση αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στα πλαίσια της εν λόγω αναμόρφωσης. Επιπλέον επείγουσα κρίνεται και η άμεση γνωστοποίηση της γνώμης του Παρατηρητηρίου για τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020, που αναφέρονται στα θέματα  της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Έγκριση ή μη 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 Δήμου Γαλατσίου.
2ο
Γνωστοποίηση αιτήματος Τεχνικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και λήψη σχετικής απόφασης.
3ο
Γνωστοποίηση γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr