Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Ο.Ε. την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

04-02-2020 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 3059 Ημ/νία Πρωτ.: 4/2/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 04η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λήψης απόφασης του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης καθώς το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα ‘Φιλόδημος ΙΙ’  και απαιτείται λόγω των καταλυτικών ημερομηνιών και του προσυμβατικού ελέγχου η λήψη άμεσης απόφασης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-374).

  

ΑΡΙΘ.ΘΕΜ. ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου: Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου.
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr