Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής «δια περιφοράς», για την Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

19-05-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ.: 13226 Ημ/νία Πρωτ.: 19/5/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με τις Εγκυκλίους 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 και 426 με Α.Π. 77233/13.11.2020 του ΥΠ.ΕΣ. και την 643/24.09.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικά έγγραφα 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ. & 33282/29.05.2020) την 19η Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12.00 και ώρα λήξης 13:00, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω των αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Έγκριση των υπ’αριθ.18/2022 & 19/2022 Μελετών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Πρασίνου) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών α) συντήρησης πρασίνου και β) συντήρησης αυτόματου ποτίσματος χώρων πρασίνου.
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

            Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

      Μαρκόπουλος Γεώργιος

                (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr