Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής «δια περιφοράς», για την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

06-10-2022 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» (e-mail, τηλέφωνο και μέσω μηνύματος), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112 τεύχος Α΄) και την εγκύκλιο 374, την 06η  Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 12:30 έως 13:30, για την άμεση ανάγκη λήψης απόφασης λόγω καταληκτικής ημερομηνίας της εκδήλωσης  που αναφέρεται στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παραστείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Καρούση Ειρήνη, τηλ. 2132055417-430).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1ο Εξειδίκευση πίστωσης  συνολικού ποσού εφτακοσίων εξήντα δυο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (762,53€)  που  αφορά την προμήθεια γλυκών, χυμών φρούτων, νερών, έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια), Εξοπλισμός πινακίδων σήμανσης (μπάνερ) και υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού αυτών για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας  «Ψυχική Υγεία για όλους».
 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

               Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

          Μαρκόπουλος Γεώργιος

                (Δήμαρχος)

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr