Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2018

04-05-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      

Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383

 Γαλάτσι, 04.05.2018 

Αριθ. Πρωτ. 11557

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), και κατόπιν κοινοποίησης στον Δήμο Γαλατσίου του υπ’ αριθ. πρωτ. 1606/02-05-2018 εγγράφου της ΚΕΔΕ, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 7η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης, λόγω του κατεπείγοντος που συνίσταται στην επιτακτική ανάγκη σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης απόφασης επί του κατωτέρω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το αργότερο έως την 07.05.2018:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                 

                                                                                             Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                     

      

                                                                                  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr