Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

29-05-2019 Προσκλήσεις Δ.Σ. Αρ. Πρωτ.: 15787 Ημ/νία Πρωτ.: 29/5/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 29 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για έκτακτη συνεδρίαση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας και μείζονος σημασίας των θεμάτων τα οποία χρήζουν άμεσης λήψης απόφασης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1o Έκφραση γνώμης επί της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικ. έτους 2019. κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου

2ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μη στην ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜΣ Α.Ε. για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ εντός του Άλσους Βεΐκου. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας ή μη κυλικείου στην ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΦΙΛΜΣ Α.Ε. του Δημοτικού Κινηματογράφου ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) εργατών γενικών καθηκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.206 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143) για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Γαλατσίου κατά τους θερινούς μήνες έτους 2019. κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300 €). κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

6ο Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 164/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

7ο Κατανομή 2ης δόσης έτους 2019 συνολικού ποσού 102.925,38 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου. κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                                                           Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                                                        ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr