Πρόσκληση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου

15-02-2017 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 15-02-2017
Αριθ. Πρωτ.: 5871
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 15η Φεβρουαρίου 2017,ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ιδίως για το πρώτο θέμα λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 17.02.2017 για την συγκρότηση της αναφερόμενης στην ημερήσια διάταξη επιτροπής η οποία και θα παραλάβει τα, με ημερομηνία έναρξης ισχύος κάλυψης την 17.02.2017, ασφαλιστήρια των οχημάτων καθώς και για τα δύο επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας σήμερα, για την λήψη απόφασης περί την διενέργεια εορταστικής εκδήλωσης αύριο 16.02.2017, ημέρα Τσικνοπέμπτης. 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών ασφάλισης πάσης φύσεως οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου.
κ. Ιωάννης Οικονόμου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για την Τσικνοπέμπτη – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οχτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (880,40 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.0001 οικονομικού έτους 2017. 
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
 Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
 
                                                                                                            
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                 
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr