Πρόσκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016

06-07-2016 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Γαλάτσι, 06-07-2016

Αριθ. Πρωτ.: 21304

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      

 Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 6η Ιουλίου 2016,ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψης απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ιδίως ως προς το πρώτο θέμα λόγω της ανάγκης συνέχισης χρηματοδότησης του έργου (Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας) και ως προς το δεύτερο θέμα λόγω της ανάγκης αποδοχής της πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»:
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
 
κ. Μάνος Ελευθερίου
Αντιδήμαρχος
 
 
 
2ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στην Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ024 και ΑΠ: 2187/07-06-2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020, με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 09 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                        
 
                                                                                
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                            
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr