Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. την Πέμπτη 19 Απριλίου

19-04-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων                      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 19.04.2018 
Αριθ. Πρωτ. 10117
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 19η Απριλίου 2018,ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στην Ομορφοκκλησιά στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγ. Γεωργίου – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €) πλέον Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 του οικονομικού έτους 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                            
                                                                                
 Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
 
                                                                                          
   ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr