Πρόσκληση έκτακτου Δ.Σ. για την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

16-02-2018 Προσκλήσεις Δ.Σ. Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
                                            
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              
ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων      
Ταχ. Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ουρανία Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2102143417 – 430 – 383
Γαλάτσι, 16.02.2018
Αριθ. Πρωτ. 4419
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 16η Φεβρουαρίου 2018,ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,για έκτακτη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών:
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
 
 
 
1ο
Προγραμματισμός Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 2018.
κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος
Δήμαρχος
2ο
Έγκριση διενέργειας περιβαλλοντικής προβολής του Δήμου και διάθεση πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων εβδομήντα πέ-ντε ευρώ και είκοσι λεπτών (3.075,20 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 οικονομικού έτους 2018.
κ. Βασίλειος Δεριδίνης
(Αντιδήμαρχος)
 
Αρμόδιος κλητήρας να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.
 
                                                                                         
                                                                                             
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                 
 
 
                                                                                            
 ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr