Πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των τηλεφωνικών κέντρων

03-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 19012 Ημ/νία Πρωτ.: 3/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των τηλεφωνικών κέντρων του, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 4250/12.2.2019 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών («Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων εξακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (1.692,10 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε έγγραφη προσφορά (σε φάκελο) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 (12.07.2019).

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πρόσκληση απευθείας ανάθεσης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr