Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση μελέτης που αφορά έλεγχο και ανάλυση υπεδάφους – γεωτεχνική έρευνα & αξιολόγηση αποτελεσμάτων σε δυο οικόπεδα του Δήμου Γαλατσίου

26-04-2022 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 10255 Ημ/νία Πρωτ.: 19/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/2016 να αναθέσει τη μελέτη με τίτλο « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Ο.Τ. 75/98, Ο.Τ. 98/98)», προεκτιμώμενης αμοιβής είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ  (29.981,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει συνταχθεί το υπ΄αριθ.32992/09.12.2021 (22REQ009913638) πρωτογενές αίτημα και η υπ’αριθμ. 26/2021 συνημμένη Τεχνική Περιγραφή – Τιμολόγιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας υποβάλετε σχετική οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Ο.Τ. 75/98, Ο.Τ. 98/98)» (CPV[71351100-4] – Τεχνικές Μελέτες), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, έως και την Δευτέρα 16 Μαḯου 2022 (16.04.2022) και ώρα 15.00.

Εκτιμώμενη αμοιβή: 37.176,43 € (29.981,00 € αμοιβή και 7.195,43€ ΦΠΑ 24%), που αποτελεί και το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής.

Α. Η προσφορά για την ανάθεση του εν λόγω έργου υποβάλλεται:

Β. Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ή Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα».Mε γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr.

 1. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 3. Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες
 4. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
 5. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) στην οποία να δηλώνει ο οικονομικός φορέας:

Α. σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Β. δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

Γ. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4412/2016.

Δ. δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016.

Ε. έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα υπ’αριθμ. 26/2021  Τεχνική Περιγραφή – Τιμολόγιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΣΤ. η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.

 1. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη στο www.gov.gr) ζητείτε από την υπ΄αριθ. 26/2021 Τεχνική Περιγραφή – Τιμολόγιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Γ. Σημειώνεται ότι:

 1. Η παρούσα πρόσκληση
 2. Η οικονομική προσφορά
 3. Η υπ’αριθμ. 26/2021 Τεχνική Περιγραφή – Τιμολόγιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr