Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση προμήθειας ιματισμού για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του Ν.Π.Δ.Δ.

31-10-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 3723 Ημ/νία Πρωτ.: 30/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2019»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ.

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

To Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του Ν.Π.Δ.Δ. Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθμ.: Α/129-2019 με αριθμό πρωτ.: 3628/23.10.2019 & Α/130-2019 με αριθμό πρωτ.: 3629/23.102019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005745865 & ΑΔΑ: Ψ13ΟΟΛΙ5-Λ8Π) απoφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1/2019.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου  θα αναγράφεται: α) την επωνυμία επιχείρησης και  β) η ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ιματισμού (πετσέτες προσώπου & πετσέτες φαγητού ‑ σαλιάρες) για τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου», η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 10ς όροφος, ΤΚ 11146, Γαλάτσι) μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 13:00 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Συνολικό ποσό:

α) 4.752,92 € συμπ. Φ.Π.Α. & β) 989,52 € συμπ. Φ.Π.Α.

 

Συνημμένα

 

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr