Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων υγειονομικής μονάδας

20-10-2021 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 27495 Ημ/νία Πρωτ.: 19/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (Δημοτικού Ιατρείου), σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.26426/07.10.2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009343597) Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής), ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (1.379,62 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) σύμφωνα με την υπ’αριθ.15Υ/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας (Τμήμα Υγείας και Υγιεινής) για την ανάθεση, στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας» ή να σταλεί με e mail (promithies@galatsi.gr) σε pdf με σφραγίδα και υπογραφή, έως και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 (25.10.2021).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

15Υ_ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 2021

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr