Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και ανανέωσης πιστοποίησης ΠΕΙ οδηγών Γ’ και Δ’ κατηγορίας για το έτος 2019

05-08-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και ανανέωσης πιστοποίησης ΠΕΙ οδηγών Γ’ και Δ’ κατηγορίας για το έτος 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800 €), σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 23052/30.07.2019 Πρωτογενές αίτημα και την υπ’αριθ.22/2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων).

Ύστερα από τα παραπάνω, για την ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών, παρακαλούμε να καταθέσετε στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου έως και Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019 (12.08.2019):

  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα την υπ’ αριθ. 22/2019 Μελέτη &
  2. Οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr