Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών

30-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 22970 Ημ/νία Πρωτ.: 30/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.Πρωτ.20894/18.07.2019 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (328,60 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 (07.08.2019) και ώρα 15.00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr