Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών πρόληψης και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID – 19

07-09-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 18571 Ημ/νία Πρωτ.: 7/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια ειδών πρόληψης και προσωπικής υγιεινής εργαζομένων και ειδών απολύμανσης λόγω του ιού του COVID – 19, ενδεικτικού προϋπολογισμού εννέα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (9.531,75 €) σύμφωνα με το υπ’αριθ.Πρωτ.17732/26.08.2020 Πρωτογενές αίτημα και την υπ΄αριθ.8/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας).

Η ανωτέρω προμήθεια διακρίνεται σε τρεις (3) ομάδες, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (Αντισηπτικό τζελ χεριών (240 δοχεία των 500ml)), ενδεικτικού προϋπολογισμού 915,84 €,

ΟΜΑΔΑ Β: α) Θερμόμετρα (4 θερμόμετρα Μετώπου υπερύθρων), ενδεικτικού προϋπολογισμού 188,48 €,

β) Οξύμετρα (4 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 159,43 € &

ΟΜΑΔΑ Γ: Χειρουργικές μάσκες προσώπου (30.000 τεμάχια) ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.268€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για τις τρείς (3) ομάδες ή για τη μία από αυτές, αλλά, επί ποινή απόρριψης, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά & τεχνική προσφορά (σύμφωνα με όσα ζητούνται από την υπ΄αριθ.8/2020 Μελέτη) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 (16.09.2020).

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι μαζί την προσφορά πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την υπ΄αριθ.8/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας) σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
  7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ζητείτε από την υπ΄αριθ.8/2020 του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου (Γραφείο Πολιτικής Προστασίας).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 8-2020 μασκες θερμομετρα οξυμετρα αντισηπτικο

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr