Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού

30-07-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 22975 Ημ/νία Πρωτ.: 30/7/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Γαλατσίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία των άρθρων 118 & 120 του Ν. 4412/2016, της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, όπως αυτές περιγράφονται στο υπ’αριθ.Πρωτ.20415/15.07.2019 πρωτογενές αίτημα και την από 12.07.2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής).

Ειδικότερα, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια:

ΟΜΑΔΑ Α΄: Προμήθεια δέκα (10) προσωπικών υπολογιστών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.888 €.

ΟΜΑΔΑ Β΄: Προμήθεια δικτυακού αποθηκευτικού χώρου (NAS), ενδεικτικού προϋπολογισμού 372 €.

ΟΜΑΔΑ Γ΄: Προμήθεια τείχους προστασίας (FIREWALL), ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.509,32 €.

Οι προσφορές μπορεί να δοθούν και ανά ομάδα.

Στους ανωτέρω ενδεικτικούς προϋπολογισμούς συμπεριλαμβάνεται ο αναλογών Φ.Π.Α.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική προσφορά (οικονομική & τεχνική σύμφωνα με την από 12.07.2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής), έως και την Πέμπτη 08 Αυγούστου 2019 (08.08.2019) από την παραλαβή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική & τεχνική προσφορά σας πρέπει να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό), ακόμη και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης. Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την παραλαβή της παρούσης πρόσκλησης και να κατατεθεί με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.
  2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
  5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρείας).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την από 12.07/.019 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής). Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την παραλαβή της παρούσης πρόσκλησης και να κατατεθεί με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.
  7. Όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση ζητείται από την από 12.07.2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής). Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την παραλαβή της παρούσης πρόσκλησης και να κατατεθεί με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr