Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων

10-09-2019 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 25361 Ημ/νία Πρωτ.: 10/9/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται βάσει του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 να αναθέσει την προμήθεια βιβλίων για την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπ΄αριθ.Πρωτ.24446/28.08.2019 Πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (468,54 €).

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να μας καταθέσετε σχετική έγγραφη προσφορά (Οικονομική προσφορά) για την ανάθεση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», έως και την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 (18.09.2019).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr