Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για συντήρηση σχολικών κτιρίων, οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων…

05-03-2020 Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος Αρ. Πρωτ.: 5693 Ημ/νία Πρωτ.: 4/3/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει σε προμηθευτές, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, δυνάμει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, την προμήθεια των παρακάτω ομάδων υλικών:

 1. σίδηρος (CPV 44316000-8) (Αριθ. Μελέτης 5/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)),
 2. ασφαλτόμιγμα – μπετόν (CPV 44113620-7) (Αριθ. Μελέτης 1/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)),
 3. είδη κιγκαλερίας (CPV 44523300-5) (Αριθ. Μελέτης 2/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών),
 4. οικοδομικά υλικά (CPV 44111000-1) (Αριθ. Μελέτης 4/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)),
 5. χρώματα (CPV 44800000-8) (Αριθ. Μελέτης 7/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών))
 6. είδη ξυλείας τεχνικών έργων (CPV 03419000-0) (Αριθ. Μελέτης 3/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)),
 7. μικροϋλικά – υδραυλικά κλπ. (CPV 44115210-4) (Αριθ. Μελέτης 6/2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών))

για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, των κοινόχρηστων χώρων, των οδοστρωμάτων, των χώρων πρασίνου, των πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων και των παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (14.999,99 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορές είτε για όλες τις ομάδες των υλικών (ξεχωριστά για την κάθε μία) είτε για μία ή περισσότερες από αυτές (υποχρεωτικά για το σύνολο των υλικών της κάθε ομάδας).

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας θα είναι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας υλικών.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν στο τυποποιημένο έντυπο την οικονομική τους προσφορά με βάση το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, ήτοι το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας υλικών.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τεχνική και οικονομική προσφορά έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 (16.03.2020) και ώρα 15.00.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του).
Διευκρίνηση ως προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου
Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016):

Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την υπογραφή από σας της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το πιστοποιητικό) ώστε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης. Με γνήσιο υπογραφής.
 2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς οφείλει να καταβάλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσης πρόσκλησης). Με γνήσιο υπογραφής.
 4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) (η οποία να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της).
 5. Κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις (σε περίπτωση εταιρίας).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως την μελέτη στην οποία αντιστοιχεί η προσφορά του. Με γνήσιο υπογραφής.
 7. Και όποιο άλλο έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση (με γνήσιο υπογραφής) ζητείτε από την αντίστοιχη μελέτη από το «Τμήμα Μελετών & Έργων».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ

ΣΙΔΗΡΟ

ΞΥΛΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

Προϋπολογισμός Ασφαλτικών

Προϋπολισμός Κιγκαλερίας

Προϋπολογισμός Ξυλεία

Προϋπολογισμός Οικοδομικά

Προϋπολογισμος Σιδήρου

Προϋπολογισμος Υδραυλικών

Προϋπολογισμός Χρωμάτων

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr